درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 08:00 - 20:00 تهران – خیابان شهید رجایی- میدان بهشت- خیابان ابریشم- پلاک 265
یکشنبه 08:00 - 20:00 تهران – خیابان شهید رجایی- میدان بهشت- خیابان ابریشم- پلاک 265
دوشنبه 08:00 - 20:00 تهران – خیابان شهید رجایی- میدان بهشت- خیابان ابریشم- پلاک 265
سه شنبه 08:00 - 20:00 تهران – خیابان شهید رجایی- میدان بهشت- خیابان ابریشم- پلاک 265
چهارشنبه 08:00 - 20:00 تهران – خیابان شهید رجایی- میدان بهشت- خیابان ابریشم- پلاک 265