برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 20:00 - 08:00 تهران – خیابان شهید رجایی- میدان بهشت- خیابان ابریشم- پلاک 265
چهارشنبه 20:00 - 08:00 تهران – خیابان شهید رجایی- میدان بهشت- خیابان ابریشم- پلاک 265
پنجشنبه 08:00 - 20:00 تهران – خیابان شهید رجایی- میدان بهشت- خیابان ابریشم- پلاک 265